SÚŤAŽ

Súťaž o 1kg mix vianočných cukroviniek

www.cukranka.sk

Podmienky súťaže:

1. Vymenuj aspoň 3 tradície alebo zvyky ktoré neodmysliteľne patria k Vašej štedrovečernej večery.


Oficiálne pravidlá súťaže:

1. Usporiadateľ
Usporiadateľom súťaže je cukrárenská výrobňa Jarmila Vávrová Cukránka, (ďalej len Usporiadateľ).

Súťaž nie je organizovaná, sponzorovaná, schválená, alebo inak prepojená so spoločnosťou Facebook.

2. Spôsobilosť
Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby, staršie ako 18 rokov, ktorých spôsobilosť na právne úkony nie je súdnym rozhodnutím úplne ani čiastočne obmedzená. 

3. Termín súťaže
Súťaž sa realizuje v termíne 25.11.2023 do 17 .12.2023.

4. Podmienky súťaže:
Do súťaže bude zaradený každý, kto spĺňa podmienku súťaže a to:

Zareaguje jedným zo 4 zvolený interakcií

5. Výhra
Predmetom výhry je 1kg mix vianočných cukroviniek v hodnote 26€. Výherca nemá nárok na vyplatenie výhry v hotovosti. Výhra je určená iba pre fyzické osoby.

Výhra bude žrebovaná dňa 17.12.2023, výsledok žrebovania bude zverejnený vo forme statusu na Facebookovej stránke Cukránka (https://www.facebook.com/Cukránka-327071017811075/).

6. Účastníci
Jedna osoba nemôže byť do žrebovania zaradená viac krát.

Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí Usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu.

7. Chyby a poškodenia
V prípade tlačovej chyby, inej chyby alebo poškodenia informačných materiálov o tejto súťaži Usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť.

8. Odovzdanie výhry
Výhra budú odovzdaná výhercovi súťaže, pri dodržaní všetkých podmienok tejto súťaže, v nej stanovených a jeho nárok bude Usporiadateľom potvrdený. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce rozhodnutie Usporiadateľa. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy. Pri odovzdaní výhry výherca svojím podpisom potvrdí prevzatie výhry, ktorú získal. Na forme odovzdania výhry sa výherca a usporiadateľ dohodnú prostredníctvom emailovej komunikácie. V prípade, že výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na odovzdanie výhry do 1 mesiaca od prvého informovania o výhre Usporiadateľom, výhra prepadá v prospech Usporiadateľa.

9. Daň z výhry
Ak hodnota nepeňažnej výhry nepresiahla sumu 350,- € výherca nie je povinný ju zdaňovať.

10. Osobné údaje
Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva jej Usporiadateľovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže (predovšetkým evidencia víťazov súťaže – z hľadiska ich zaevidovania na účely účtovníctva z dôvodu úhrady výhry a na poskytovanie svojich osobných údajov na účely doručenia výhry získanej výhercom v tejto súťaži. Usporiadateľ sa zaväzuje, že osobné údaje neposkytne tretím stranám ani iným osobám mimo potreby pre doručenie výhry.

11. Umiestnenie pravidiel
Tieto pravidlá súťaže sú zákazníkom k dispozícii na web stránke www.cukranka.sk alebo pod súťažným príspevkom. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.