VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky

www.cukranka.sk

Všeobecné obchodné podmienky

 1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

              Tieto obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“) stanovujú podmienky využívania služby označenej ako „ online-potraviny“ a upravujú práva a povinnosti medzi Používateľom a Prevádzkovateľom služby. Služba umožňuje používateľom objednanie, dodanie a kúpu tovaru. Tovar prezentovaný na online-potraviny.sk  nepredstavuje záväznú ponuku na kúpu tovaru v zmysle právneho poriadku Slovenskej Republiky.

             „Prevádzkovateľ“ je spoločnosť Cukránka s.r.o., so sídlom Predmestie 110, 909 01 Skalica, IČO: 55076866, IČ DPH: SK2121873127, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka: 53061/T
            
             TATRA banka : IBAN / SWIFT: SK29 0900 0000 0051 0778 7360 / TATRSKBX
            
             Výrobňa a prevádzka: Cukránka s.r.o., Predmestie 2024/110, 909 01 Skalica
            
             Zodpovedná osoba a kontakt : Tomáš Vávra +421 919 375 666 ,  

            
             „ Cukránka e-shop“ je internetový portál, webová alebo mobilná aplikácia, prostredníctvom ktorej môžu Používatelia vyhľadávať a objednávať on-line tovar z ponuky s možnosťou doručenia.

           Dozorný orgán: RVPS Senica, K veterine 5001/4 905 01 Senica
          
           „Službou“ je uzavretia kúpnej zmluvy medzi Používateľom a Prevádzkovateľom nákup tovaru a následné dodanie tovaru. Tovar uvedený na stránke cukranka.sk je tovar predávaný  Prevádzkovateľom služby. Tovar bude doručený zazmluvnenou prepravnou spoločnosťou v čase a termíne podľa Prevádzkovateľom potvrdenej objednávky Používateľa.
          
           „Používateľ“ je fyzická osoba staršia ako 18 rokov alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom vytvorila a odoslala objednávku v zmysle týchto Podmienok.
          
           „Spotrebiteľ“ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
          
           „Objednávkou“ sa rozumie riadne vyplnený, odoslaný a doručený elektronický objednávkový formulár obsahujúci informácie o Používateľovi, objednanom tovare a cene tovaru z ponuky a spôsobe a termíne dodania.

           „Adresou doručenia“ je adresa uvedená Používateľom v časti „Vytvorenie objednávky“.

           „Tovarom“ je ktorýkoľvek z produkt  z ponuky prezentovanej na cukranka.sk . Objednávka môže obsahovať niekoľko tovarov z ponuky a taktiež každý tovar v Objednávke môže byť zastúpený rôznym počtom kusov, pokiaľ v ďalšom texte alebo pri ponuke Prevádzkovateľa nie je uvedené inak.

           „Kúpna zmluva“ je zmluva, ktorú uzavrie Dodávateľ s Používateľom, ktorej predmetom je kúpa Tovaru.

 

           2. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

           2.1. Používateľ prostredníctvom online-potraviny.sk  vytvorí Objednávku:
          
           a) umiestnením Tovaru z ponuky do nákupného košíka, a
          
           b) úplným vyplnením povinných položiek objednávkového formulára, a
          
           c) zvolením času a termínu dodania a spôsobu platby, a
          
           d) potvrdením a odoslaním objednávkového formulára.
          
           2.2. Potvrdenie a odoslanie objednávkového formulára Používateľ uskutoční kliknutím na tlačidlo „Dokončit objednávku“ v časti „Rekapitulácia objednávky“. Používateľ vytvorením, potvrdením a odoslaním Objednávky uskutočňuje návrh na kúpu a dodanie Tovaru z ponuky Prevádzkovateľa nachádzajúceho sa na portále www.cukranka.sk . Potvrdenie Objednávky je Používateľovi doručené e-mailom. Potvrdenie Objednávky nie je akceptáciou Objednávky Prevádzkovateľom.
          
           2.3. Prevádzkovateľ negarantuje dostupnosť Tovaru.
          
           2.4. Odoslaním elektronického objednávkového formulára Používateľ záväzne potvrdzuje a prehlasuje, že sa oboznámil s týmito Podmienkami. Odoslaním elektronického objednávkového formulára Používateľ akceptuje všetky ustanovenia Podmienok v znení platnom a účinnom v deň odoslania tejto Objednávky.
          
           2.5. Kúpna zmluva na Tovar medzi Prevádzkovateľom a Používateľom, je v rámci Služby uzatvorená vždy prevzatím tovaru.
          
           2.6. Do okamihu dodania Tovaru uvedeného v Objednávke nemôže byť žiadny z úkonov Prevádzkovateľa považovaný za akceptáciu takéhoto návrhu (Objednávky), pričom dostupnosť Tovaru nachádzajúceho sa na cukranka.sk  je viazaná na aktuálne skladové zásoby alebo plán výroby.
          
           2.7. Pokiaľ nie je uvedené inak, obrázky a fotografie pri jednotlivom Tovare Dodávateľov majú informatívny charakter a nie sú záväzné. Pre účely Objednávky je záväzný popis Tovaru.
          
           2.8. Hmotnosť Tovaru pre účel zistenia celkovej hmotnosti nákupu je orientačná, nemusí zodpovedať skutočnosti. Používateľovi dodaný v hmotnosti čo najviac blížiacej sa hodnote uvedenej v objednávke.
          
           2.9. Za pracovné hodiny je považovaný čas od 08:00 do 15:00 v pracovné dni pokiaľ na ne nepripadá štátny sviatok a/alebo deň pracovného pokoja.
          
           2.10. Prevádzkovateľ má právo až do momentu odoslania Tovaru Užívateľovi od Kúpnej zmluvy odstúpiť, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Za odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje aj právne konanie Prevádzkovateľa spočívajúce v oznámení Užívateľovi, že ním objednaný Tovar nemožno dodať.

          
           3. Cena tovarov a služby

           3.1. Cena Tovaru je vždy uvedená Prevádzkovateľom pri jednotlivom Tovare.
          
           3.2. Všetky ceny uvádzané na www.cukranka.sk  sú konečné vrátane dane z pridanej hodnoty v príslušnej výške určenej v zmysle právnych predpisov platných a účinných v čase platby za Tovar.
          
           3.3. Celková cena s doručením, ktorá je sumarizovaná v Objednávke pred jej potvrdením Používateľom, je uvedená vrátane všetkých daní a poplatkov, obsahuje cenu vratných obalov v prípade objednania Tovarov takto balených resp. bežne distribuovaných.
          
           3.4. Ceny tovarov sa menia na www.cukranka.sk  priebežne v závislosti od aktuálnych výrobných nákladov
          
           3.5. Celková cena s doručením je súčtom ceny za Tovar a ceny za doručenie Tovaru.
          
           3.6. Dodávateľ môže zmeniť cenu Tovaru uvedenú v katalógu pri Objednávkach všetkých výrobkov v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie, alebo pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená.
          
           3.7 Doručenie „poštovné“, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 3,00€. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy, prípadne obratom po potvrdení objednávky.
          

           4. Platobné podmienky

           4.1. Úhradu celkovej ceny Objednávky je možné realizovať formou dobierky, osobne na mieste prevádzky alebo bankovým prevodom  na www.cukranka.sk podľa návodu.
          
           4.2. Úhrada realizovaná iným spôsobom môže byť akceptovaná iba na základe predchádzajúceho súhlasu Prevádzkovateľa.
          
           4.3. Ako doklad o zaplatení slúži faktúra vložená vystavená Používateľovi po zaplatení Objednávky doručená s potvrdzujúcim e-mailom, prípadne faktúra fyzicky vložená do zásielky.
          
           Užívateľ je povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi náklady spojené s balením a doručením daného tovaru Užívateľovi a to vo výške uvedenej u danej objednávky v užívateľskom prostredí E-shopu.
          
           4.4. Užívateľ má právo zvoliť z možností zobrazených Užívateľovi v užívateľskom prostredí E-shopu spôsob zaplatenia kúpnej ceny za Tovar a prípadne ďalšie peňažné plnenia Prevádzkovateľovi.
          
           4.5. Pokiaľ niektorý zo spôsobov platby obsahuje informácie o nákladoch na prevedenie takejto platby, je Užívateľ povinný znášať náklady na prevedenie tejto platby, ktoré sú uvedené pri danej platbe v užívateľskom prostredí E-shopu.
          
           4.6. V prípade bezhotovostnej platby bankovým prevodom je Užívateľ povinný uviesť variabilný symbol určený Prevádzkovateľom.
          
           4.7. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť Užívateľa zaplatiť kúpnu cenu splnená momentom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet určený Prevádzkovateľom.
          
           4.8. Prevádzkovateľ má právo poskytnúť Užívateľovi zľavu z ceny Tovaru. Zľavy z ceny Tovaru možno vzájomne kombinovať, pokiaľ nie je u konkrétnej zľavy uvedené výslovne inak.
          
           4.9. Súčasťou kúpnej ceny za Tovar nie sú žiadne platby, poplatky alebo iné odmeny, ktoré musí Užívateľ vynaložiť na služby poskytnuté tretím stranámi v súvislosti so zaplatením kúpnej ceny za Tovar; tieto náklady sú výhradne nákladmi Užívateľa.
          
           4.10. Ak je Prevádzkovateľom spoločne s Tovarom poskytnutý Užívateľovi dar, je darovacia zmluva medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy, ruší sa daná darovacia zmluva bez ďalšieho od počiatku spolu s kúpnou zmluvou a Užívateľ je povinný spolu so zakúpeným tovarom Prevádzkovateľovi vrátiť aj poskytnutý dar.

          
           5. Dodacie podmienky

           5.1. Poplatok za doručenie zahŕňa jeden pokus o doručenie. V prípade uskutočnenia pokusu o doručenie, ktorý je zmarený Používateľom, nemá v prípade odstúpenia od zmluvy Používateľ právo na vrátenie tohto poplatku.
          
           5.2. Tovar doručuje Prevádzkovateľ prostredníctvom dodavateľskej služby v pracovné dni a voľné dni podľa ponuky „Termín doručenia“ zvolenej Používateľom v časti „Vytvorenie objednávky“, objednávky prijaté do 14:00 môžu byť doručené nasledovný deň od 07:00 do 17:00.
          
           5.3. Tovar bude doručený na Adresu doručenia. Doručením Objednávky sa rozumie dopravenie Tovaru po prvé uzamykateľné dvere domu či bytového domu. V prípade, ak Používateľ uvedie v objednávkovom formulári údaje v časti “poznámka – poschodie, zvonček”, bude Tovar doručený podľa pokynov uvedených v objednávkovom formulári. V prípade, že Používateľ býva v obytnom súbore, do ktorého je vstup obmedzený (rampa, brána, vrátnik a pod.), je povinný zabezpečiť prístup osobe vykonávajúcej doručenie. Prevádzkovateľ služby nenesie zodpovednosť za nedodanie Tovaru v prípade neumožnenia prístupu na Adresu doručenia.
          
           5.4. Prebratím Objednávky môže Používateľ poveriť aj inú osobu, ktorou je Príjemca. Príjemca môže prebrať Tovar v prípade neprítomnosti Používateľa v čase, ktorý si Používateľ vybral pre dovoz Tovaru a zároveň Príjemca akceptuje prebratie Tovaru za tých istých pravidiel a podmienok, ktoré si pre dovoz vybral Používateľ. Osoba na Adrese doručenia, ktorá preberie Tovar, je zo strany Prevádzkovateľa považovaná za autorizovanú osobu na prebratie Tovaru. Ak ani Používateľ, ani Príjemca nebude prítomný v priestoroch prebratia Tovaru, Objednávka bude vrátená.
          
           5.5. V prípade nepriaznivého počasia alebo v prípade nepredvídaných komplikácií súvisiacich najmä s dopravnou situáciou, ak bude potrebné prispôsobiť dodanie Tovaru týmto skutočnostiam, bude Používateľ zo strany dodávateľskej služby kontaktovaný a upovedomený o predĺžení času dodania. Objednaný Tovar Dodávateľ doručí hneď v prvý možný termín, ktorý mu podmienky umožnia.
          
           5.6. Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Používateľa jeho prevzatím, pod podmienkou zaplatenia celej kúpnej ceny.
          
           5.7. Pokiaľ je dôvodom nedoručenia Zásielky skutočnosť, že Príjemca pri prvom pokuse o doručenie nemal k dispozícii hotovosť alebo platobnú kartu na úhradu platby, uvedenej na prepravnom štítku Zásielky, alebo vopred uhradenú rezervačnú platbu cez Platobnú bránu, bude Zásielka uložená u Zasielateľa maximálne po dobu 7 kalendárnych dní.

Na základe oznámenia Zasielateľa o nemožnosti doručenia Zásielky, má Príjemca počas tejto doby možnosť dohodnúť sa e-mailom so Zasielateľom na termíne odovzdania Zásielky a vyplatení dobierkovej čiastky. Ak aj po uplynutí 7- dňovej lehoty nebude Zásielka z dôvodu neuhradenej čiastky doručená, bude vrátená Príkazcovi. Tým však nie je dotknutý nárok Zasielateľa na odmenu za poskytnuté služby. Ak je Zásielka doručovaná alebo presmerovaná do odberného miesta Pickup, bude Zásielka vrátená Príkazcovi po 5 kalendárnych dňoch uskladnenia v odbernom mieste.

           5.8. Podmienky pri predaji alkoholických a tabakových výrobkov : Internetový obchod www.cukranka.sk je primárne určený užívateľom starším ako 18 rokov. Návštevník/Objednávateľ prečítaním alebo potvrdením týchto obchodných podmienok súhlasí, že ma viac ako 18 rokov a prevádzkovateľ obchodu má povinnosť overovať správnosť týchto údajov u objednávateľa pri prebratí tovaru. Objednávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za úplnosť a pravdivosť všetkých údajov, ktoré pri objednávke zadal.

          
           6. Reklamácia objednávky Používateľom, ktorý je Spotrebiteľom

           6.1. Používateľ, ktorý je Spotrebiteľom je pri preberaní Objednávky povinný skontrolovať počet jednotlivého Tovaru, ako aj stav a prípadné fyzické poškodenie Tovaru. V prípade zistenia poškodenia Tovaru pri jeho prevzatí je Používateľ povinný ihneď vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia Tovaru, ktorý potvrdí osoba vykonávajúca dopravu. Záznam musí obsahovať identifikačné údaje Používateľa (meno a priezvisko, adresa, mailová adresa z ktorej bola vytvorená objednávka), číslo Objednávky, dátum a čas prevzatia Tovaru, potvrdenie osoby vykonávajúcej dopravu, prípadne aj fotografiu poškodeného Tovaru (fotografiu poškodenia je možné zaslať dodatočne e-mailom na adresu c. Rozdiel v množstve dodaného tovaru v zmysle bodu 5.3 týchto Podmienok nie je dôvodom na reklamáciu Tovaru.
          
           6.2. Ak sa vyskytne na Tovare vada, má Používateľ, ktorý je Spotrebiteľom právo vadu reklamovať pre rozpor s kúpnou zmluvou. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaná vec bola čistá, úplná a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami.
          
           6.3. Používateľ uplatňuje reklamáciu Poskytovateľovi. Reklamácia sa uplatňuje e-mailom na adresu cukrankaobjednavky@gmail.com predmet správy ,,Reklamácia a číslo objednávky,,.  Používateľ je zároveň povinný reklamovaný Tovar vrátiť Dodávateľovi doručením na jeho adresu prevádzky (adresy) alebo spôsob vrátenia dojedná telefonicky alebo e-mailom. Spôsob vrátenia si Používateľ dohodne s Poskytovateľom bez zbytočného odkladu na tel. čísle: +421919375666, +421905937936 alebo e mailom na adrese: cukrankaobjednavky@gmail.com
          
           6.4. Používateľ je povinný v písomnom uplatnení reklamácie uviesť:
          
           a) identifikačné údaje Dodávateľa a Používateľa,
          
           b) dátum a číslo Objednávky,
          
           c) špecifikáciu Tovaru,
          
           d) druh a rozsah vád Tovaru a
          
           e) požadovaný spôsob vybavenia reklamácie (výmena veci, odstúpenie od zmluvy, zľava z kúpnej ceny, odstránenie vád Tovaru)
          
           6.5. O prijatej reklamácii sa Používateľovi vždy vystaví a odovzdá potvrdenie, ktoré bude obsahovať:
          
           a) dátum, kedy sa reklamácia uplatnila;
          
           b) aký Tovar, prípadne aká vada na Tovare sa reklamuje;
          
           c) kedy a kde bol Tovar kúpený;
          
           d) cena, za ktorú bol Tovar kúpený;
          
           e) dátum a spôsob vybavenia reklamácie;
          
           f) poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.
          
           6.6. Postup uplatnenia a vybavenia reklamácie Používateľa, ktorý je Spotrebiteľom sa riadi ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákonom č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
          
           6.7. Prevádzkovateľ zodpovedá za nedostatky Tovaru pri jeho prevzatí Používateľom a za vady Tovaru, ktoré sa prejavia po prevzatí Tovaru v záručnej dobe. Prevádzkovateľ nezodpovedá za vady Tovaru, ak:
          
           a) používateľ spôsobil vadu Tovaru sám,
          
           b) používateľ pred prevzatím Tovaru o vade vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a bola pre vadu poskytnutá zľava z kúpnej ceny,
          
           c) vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia Tovaru, spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním,
          
           d) boli porušené ochranné plomby na Tovare,
          
           e) boli vady spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do Tovaru alebo jeho súčasti alebo
          
           f) ak sa Tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má Tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti.
          
           6.8. Prevádzkovateľ je povinný vybaviť reklamáciu uplatnenú Používateľom, ktorý je Spotrebiteľom ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie; v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu (veci) výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.
          
           6.9. Dodávateľ zodpovedá za vady nepotravinárskeho tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci Používateľom, ktorý je Spotrebiteľom, pokiaľ na Tovare, jeho obale, návode alebo záručnom liste nie je uvedená dlhšia lehota na použitie. Vady Tovaru, na ktorý sa vzťahuje záručná doba, lehota na použitie alebo iná doba, v rámci ktorej si má Tovar zachovať svoje špecifické vlastnosti, sa musia uplatniť do uplynutia tejto záručnej doby, inak právo Používateľa reklamovať vady tovaru zaniká.
          
           6.10. Potravinársky Tovar si musí zachovať svoju kvalitu a zdravotnú nezávadnosť do dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti vyznačeného na obale.
          
           6.11. V prípade vecí, ktoré sa rýchlo kazia (potraviny, Tovar určený na okamžitú spotrebu, krmivá…), sa reklamácia musí uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak právo Používateľa zaniká.
          
           6.12. Záručná doba sa predlžuje v prípade, že reklamovaná vec bola prevzatá na opravu, a to o dobu od uplatnenia až do dňa, kedy bol Používateľ povinný si vec po oprave prevziať. Dodávateľ je povinný vydať Používateľovi potvrdenie o tom, kedy si uplatnil toto právo, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
          
           6.13. Ak je výsledkom reklamačného konania výmena vadného Tovaru za Tovar bez vád, plynie pre nový Tovar nová záručná doba znova odo dňa prevzatia tohto nového Tovaru.
          
           6.14. Ak si Používateľ vec po vybavení reklamácie včas neprevezme, začne záručná doba plynúť odo dňa, kedy bol povinný si vec po reklamácii prevziať.
          
           6.15. Pri vadách Tovaru (na veci), ktoré Používateľ včas uplatní, má právo:
          
           a) Pri odstrániteľných vadách:
          
           Používateľ má právo požadovať, aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená alebo aby bola vadná vec vymenená za vec bezvadnú.
          
           Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu vadu odstrániť alebo vymeniť vadnú vec za bezvadnú.
          
           Dodávateľ je oprávnený vždy vymeniť vadnú vec za bezvadnú. Dodávateľ však nie je povinný vec vymeniť, ak by mu tým vznikli neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
          
           b) Pri neodstrániteľnej vade, ktorá bráni tomu, aby sa vec riadne užívala ako vec bez vady: Používateľ má právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Rovnaké práva má používateľ aj v prípade, že sa na tovare po oprave opakovane vyskytne tá istá (odstrániteľná) vada alebo ak má vec viac rôznych vád. Ak vybavenie reklamácie trvá dlhšie ako 30 dní, má Používateľ rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.
          
           c) Pri neodstrániteľnej vade, ktorá nebráni tomu, aby sa vec užívala riadne ako vec bez vady: Používateľ má právo na primeranú zľavu z ceny podľa charakteru a závažnosti vady. Vady potravín, vrátane ovocia a zeleniny, sa vždy považujú za neodstrániteľné.
          
           6.16. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Používateľ, ktorý je Spotrebiteľom právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru za nový.
          
           6.17. K zakúpenému Tovaru je vždy priložený doklad o kúpe, prípadne záručný list. Ak k Tovaru záručný list nie je pribalený, záručným listom je doklad o kúpe tovaru. V tom prípade bude k reklamácii postačovať len doklad o kúpe, ktorým môže byť aj faktúra doručená Používateľovi e-mailom.
          
           6.18. Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare prechádza z Dodávateľa na Používateľa v okamihu, keď Tovar bol prevzatý Používateľom.
          
           6.19. Používateľ má právo obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov a preveriť postup Predávajúceho pri vybavovaní reklamácie. Príslušný subjekt je Slovenská obchodná inšpekcia (Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Bajkalská 21/A, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27 alebo právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Používateľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti, pričom možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

          
           7. Odstúpenie od zmluvy uzavretej Používateľom, ktorý je Spotrebiteľom

           7.1. Používateľ, ktorý je Spotrebiteľom má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 kalendárnych dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 kalendárnych dňoch odo dňa dodania Tovaru. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy Používateľ zašle písomné odstúpenie od zmluvy na e-mailovú adresu: . Uskutočnením doručenia resp. pokusu o doručenie Používateľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy v časti doručenia.
          
           7.2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu Používateľa a Dodávateľa, číslo a dátum Objednávky, presnú špecifikáciu Tovaru, spôsob akým má Poskytovateľ vrátiť už prijaté finančné plnenie a číslo účtu. V prípade, že Používateľ nesplní túto povinnosť, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a Poskytovateľ nie je povinný vrátiť Používateľovi kúpnu cenu a Poskytovateľovi vzniká nárok na náhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť Používateľovi.
          
           7.3. Zoznam Tovarov, pri ktorých nie je možné odstúpiť od zmluvy:
          
           a) Tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, t.j. potraviny, ovocie, zelenina a pod.
          
           b) periodická tlač;
          
           c) Tovar, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným Tovarom napr. nebalená zelenina, ovocie a pod.;
          
           d) Tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po podaní porušený, napr. otvorené konzervy, zaváraniny, fľaše resp. tovar, ktorého balenie bolo porušené a pod.)
          
           e) Tovaru zhotovený podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa (za takýto Tovar sa považujú napr. cukrárenské výrobky),
          
           f) v ďalších prípadoch uvedených v ustanovení § 7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku v znení neskorších predpisov.
          
           7.4. Používateľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať (neporušený) Tovar späť na adresu prevádzkarne Dodávateľa alebo ho odovzdať Poskytovateľovi alebo osobe poverenej Poskytovateľom na prevzatie Tovaru. To neplatí, ak Poskytovateľ navrhne, že si Tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Spôsob vrátenia Tovaru je Používateľ povinný vopred skonzultovať s Poskytovateľom a to prostredníctvom e-mailu na adresu: cukrankaobjednavky@gmail.com  najneskôr 3 pracovné dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
          
           7.5. Odstúpením Používateľa od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy vrátiť Používateľovi kúpnu cenu zaplatenú za Tovar ako aj všetky platby, ktoré Poskytovateľ od Používateľa prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, s výnimkou platby za vykonané doručenie Tovaru.
          
           7.6. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy Poskytovateľ nie je povinný vrátiť Používateľovi platby uvedené v predchádzajúcom odseku pred tým, ako je tovar Poskytovateľovi (resp. Dodávateľovi) doručený.
          
           7.7. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy znáša Používateľ náklady na vrátenie Tovaru Dodávateľovi, vrátane nákladov na vrátenie Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Na vrátenie Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, je Používateľ povinný použiť služby Poskytovateľa.
           Formulár na odstúpenie od zmluvy
              

 1. Reklamácia objednávky a odstúpenie od zmluvy uzavretej Používateľom, ktorý nie je Spotrebiteľom

            8.1. Pre uplatnenie nárokov z vád ako aj odstúpenie od zmluvy sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
             Formulár na odstúpenie od zmluvy

 2. Storno objednávky

             9.1. Zadanú Objednávku je možné zo strany Používateľa stornovať telefonicky na čísle: +421919375666, +421905937936 alebo zaslaním e-mailu na adresu: cukrankaobjednavky@gmail.com s uvedením čísla Objednávky najneskôr do 120 minút pred časom doručenia.
            
             9.2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo stornovať Objednávku, alebo jej časť, ak nie je možné z technických príčin Tovar dodať v požadovanej lehote či za podmienok Objednávky, ak sa Tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena. V prípade, že táto situácia nastane, Prevádzkovateľ služby bude bezodkladne kontaktovať Používateľa za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Používateľ už cenu z Objednávky alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode medzi Prevádzkovateľom a Používateľom o poskytnutí iného Tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, Prevádzkovateľa služby sa zaväzuje vrátiť Používateľovi cenu zaplatenú za Tovar.
            

             10. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

             10.1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tlačových chýb pri publikovaní jednotlivých údajov na www.cukranka.sk 

          
           10.2. Prevádzkovateľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy (Objednávky) a to z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu. Používateľ týmto berie na vedomie, že Prevádzkovateľ spravidla od takej zmluvy odstúpi v prípade, že sa Tovar prestal vyrábať alebo dodávať na trh.
          
           10.3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť ustanovenia týchto Podmienok a všetky ceny a poplatky bez predchádzajúceho upozornenia. Nové Podmienky a cenník nadobúdajú účinnosť a sú záväzné pre Používateľa ich uverejnením na www.cukranka.sk .
          
                     
           11. Práva a povinnosti Používateľa

           11.1. Používateľ je povinný uviesť správnu a úplnú Adresu doručenia, na ktorú má byť objednaný Tovar doručený.
          
           11.2. Používateľ je povinný odobrať objednaný Tovar v rozsahu uvedenom v Objednávke a zaplatiť celkovú cenu uvedenú v Objednávke.
          
           11.3. Používateľ zodpovedá za aktuálnosť svojich údajov zadaných na www.cukranka.sk , vrátane adresy, platobných informácií, telefónneho čísla, e-mailovej adresy a údajov týkajúcich sa Prijímateľa tovaru.

          
           12. Bezpečnosť

           12.1 Ochrana osobných údajov je zabezpečená prostredníctvom šifrovania údajov do internej databázy informačného systému e-shopu www.cukranka.sk, ku ktorej má prístup výhradne Prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje tretím stranám iba v prípade, že sa jedná o prepravu tovaru, prípadne pre marketingové účely spojené so súhlasom zákazníka a prevádzku internetového obchodu. Orgán dozoru nad ochranou osobných údajov: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, Bratislava 27 820 07. Tel.: +421/2/3231 3220

          
           13. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

           13.1Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (ARS) je postup zameraný na dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi spotrebiteľom a podnikateľom (obchodníkom) a na predchádzanie vzniku súdnych sporov medzi týmito dvoma subjektmi. V prípade, ak je Zákazník nespokojný s výsledkom svojej žiadosti o nápravu a pokus o vyriešenie sporu s obchodníkom bol bezvýsledný, má právo podať návrh príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v tomto prípade napr. Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia má k dispozícii všetky potrebné informácie o alternatívnom postupe, ktorým môže Zákazník prípadný spor riešiť. Viac informácií o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
          

           14. Záverečné ustanovenia

           14.1. Práva Používateľa, ktorý je Spotrebiteľom, vo vzťahu k Prevádzkovateľovi vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov zostávajú týmito Podmienkami nedotknuté. Prevádzkovateľ nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto Podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť a má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.
          
           14.2. Odoslaním Objednávky cez azdomov.sk Používateľ poskytuje Poskytovateľovi a Dodávateľovi údaje, ktoré Poskytovateľ a Dodávateľ spracúva v rozsahu, spôsobom a na účely, ktoré sú v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje Používateľa sú spracúvané Poskytovateľom a Dodávateľom v nevyhnutnom rozsahu na účel uzavretia a plnenia Služby a plnenia záväzkov vyplývajúcich zo Služby, alebo v súvislosti s nimi, na účel vedenia účtovnej a daňovej evidencie, na účel priameho marketingu, na účel vybavovania reklamácií či iných žiadostí alebo sťažností Používateľa. Poskytovateľ a Dodávateľ teda spracúva osobné údaje Používateľa najmä pri vybavovaní Objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní Objednávok, evidencii Objednávok, a pri vybavovaní prípadných reklamácií, žiadostí alebo sťažností dotknutých osôb. Používateľ dáva Poskytovateľovi súhlas na to, aby v nevyhnutnom rozsahu na účel uzavretia a plnenia Služby a plnenia záväzkov vyplývajúcich zo Služby, alebo v súvislosti s nimi, Poskytovateľ Používateľa kontaktoval telefonicky, e-mailom alebo formou SMS správ na telefónnom čísle alebo adrese, ktorú Používateľ uviedol v Objednávke.
          
           14.3. Používateľ je oprávnený kedykoľvek tieto Podmienky zmeniť. Nové Podmienky nadobúdajú účinnosť ich zverejnením na 
          
           14.4. Vo všetkých prípadoch, na ktoré sa tieto Podmienky nevzťahujú, sa primerane použijú ustanovenia slovenského právneho poriadku.
          
           14.5. Používateľ zaškrtnutím políčka pred odoslaním Objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.