SPOLUPRACUJTE S NAMI

Podmienky pre spoluprácu s odberateľmi

www.cukranka.sk

Jarmila Vávrová Cukránka, Predmestie 110,909 01 Skalica
IČO: 34 787 801
DIČ: SK1020295760

Cukránka s.r.o, Predmestie 110,909 01 Skalica,
IČO: 55 076 866
IČ DPH: SK2121873127

Podmienky pre spoluprácu s odberateľmi

 

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej v zmluve aj len „objednávateľ a výrobca“ v príslušnom gramatickom tvare), uzatvárajú v súlade s § 536 a nasledujúcimi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov túto zmluvu o dielo (ďalej v zmluve len „zmluva“ alebo „táto zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare).

– Ceny v ponukových listoch sú uvedené s alebo bez DPH, v každom ponukovom liste je priamo uvedené.

– Objednávateľ musí pri  objednávke oznámiť IČO, čím sa zaradí medzi odberateľov pre prípad kontroly.

– V prípade, že si kupujúci objedná u výrobcu dodanie cukrárenských výrobkov v lehote kratšej ako 14 dní, vyhradzuje si výrobca právo na dodanie nižšieho objemu z celkového objednaného množstva cukrárenských výrobkov.

– Objednávku je možné zadať cez email (cukrankainfo@gmail.com), sms alebo tel. hovoru (tel.č. 0905 937 936/0919 375 666).

– Objednávka tovaru po schválení je záväzná a nedá sa zrušiť, v prípade zrušenia objednávky ktorá už je vo výrobe, si výrobca vyhradzuje právo odmietnúť prípadnú ďalšiu objednávku alebo požadovať náhradu materiálu. Výrobca má právo vyžiadať si zálohu na materiál

– Skladovanie objednaného tovaru je možné maximálne 7 dní od dohodnutého termínu vyzdvihnutia tovaru.

– Platba v hotovosti pri prevzatí tovaru v sklade sídla firmy Cukránka s.r.o.

– Firma Cukránka s.r.o. neručí za kvalitu a nezávädnosť výrobkov preberaných 3 osobami (kurier, rodinný príslušník, rozvozca, poverená osoba atď)

– Firma Cukránka s.r.o. sa neručí za kvalitu a nezávädnosť výrobkov ak predajca nedodrží odporúčané skladovanie výrobkov.

Predaj výrobkov

Výrobca cukrárenských výrobkov je vlastníkom ochrannej známky: vizuálu a textu „Cukránka“. Ochranná známka je súčasťou každého predaného balenia cukrárenských výrobkov výrobcu. Zneužitie ochrannej známky výrobcu je porušením zákona. Zámena vyrobených výrobkov výrobcu v predanom balení za iné cukrárenské výrobky, ktoré bude kupujúci vydávať za cukrárenské výrobky výrobcu je porušením zákona. Výrobca je v takomto prípade oprávnený domáhať sa porušenia svojich práv všetkými dostupnými právnymi prostriedkami.

– V prípade predaja našich výrobkov pod iným názvom alebo reklamným menom ako je na etikete (napr. Etiketový názov Torta zameniť za Turecký med bez orieškov) firma Cukránka s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné právne postihy od dozorných orgánov Slovenskej republiky.

– Firma Cukránka s.r.o. preberá zodpovednosť len za tovar, pri ktorom prišlo k chybe v priebehu výroby alebo označení na etikete.

– Firma Cukránka s.r.o. je vlastníkom registrovanej ochrannej známky na meno Cukránka a príslušné logo. Preto v prípade poškodenia si výrobca vyhradzuje právo na príslušné právne kroky.

– Záručná doba na naše výrobky sú 3 mesiace (poprípade inak ak si to výrobok vyžaduje) od dňa opustenia nášho skladu, v prípade predaja po dátume spotreby, poprípade prelepenia/prepísania dátumu spotreby predajcom. Výrobca nepreberá zodpovednosť za prípadné zdravotné komplikácie zákazníkov a prípadné sťažnosti, kontroly a trestné oznámenia postupuje na predajcu ktorý sa tohto činu dopustil.

Platnosť podmienok od 01.02.2024

REKLAMAČNÝ PORIADOK